Talousohjesääntö

Talousohjesääntö Talousohjesääntö.pdf

1. Joukkueiden organisaatio- ja toimintaohje Hyvinkään Palloseuran joukkueet toimihenkilöineen kuuluvat Hyvinkään Palloseura ry:n alaisuuteen.

Yhdistyksen päättävä elin on seuran kevät- ja syyskokoukset. Näiden välissä seuran ylintä päätäntävaltaa

käyttää seuran johtokunta. Johtokunta ja vastuuhenkilöt valitaan seuran syyskokouksessa.

1.1 Hallitus - Hallitus kokoontuu säännöllisesti, käsittelemään puheenjohtajan lähettämän asialistan pohjalta käsiteltäviä asioita. - -Hallitus ratkaisee mahdolliset kiistatilanteet joukkueiden välillä sekä joukkueen toimihenkilöihin kohdistuvat kurinpidolliset toimenpiteet.

1.2 Seuran toiminnanjohtaja - Lähettää kokouskutsut ja asialistat hallituksen jäsenille viimeistään niin, että ne ovat heillä 7 vrk. ennen kokousta. Huolehtii, että kokouksesta saadaan muistio. - Tukee ja neuvoo seuran toimihenkilöitä - On vastuussa seuran toiminnasta, taloudesta, tukien anomisesta, pr-työstä ym.

1.3 Joukkueet - Varsinaisen toiminnan järjestämisestä vastaavat joukkueet seuran antamien ohjeiden mukaan - Joukkueella tulee olla valmentajia, joukkueenjohtaja ja rahastonhoitaja. Nämä toimihenkilöt valitaan junioreilla vanhempainkokouksessa, joita tulee järjestää vähintään kerran vuodessa. - Vastuuvalmentaja nimetään joukkueelle seuran puolelta ja seura tekee hänen kanssa sopimuksen - Rahastonhoitaja tulee valita pääsääntöisesti kalenterivuodeksi. Muita toimihenkilöitä (mm. varustevastaava, toimintatiimi jne.) valitaan tarpeen mukaan. - Joukkueiden tärkein päättävä elin on vanhempainkokous. o Ennen kauden alkua 1.11 on pidettävä vanhempainkokous, jossa käydään seuraavat asiat lävitse - Valita joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja ja muut toimihenkilöt - Hyväksytään joukkueen kausisuunnitelma ja talousarvio - Päätetään vuosittain joukkueen säännöistä

2. Yleistä seuran taloudenhoidosta Kaikkea seuran taloutta hoidetaan kirjanpitolain ja -asetusten mukaisesti sekä hyvän kirjanpitotavan

mukaan. Arpajaisten, keräysten sekä muun vastaavanlaisen varainhankinnan osalta noudatetaan niistä

annettuja määräyksiä ja ohjeita. Yhdistyksen kaikki maksuliikenne tulee hoitaa pankkitilejä käyttäen.

HyPS | Hyvinkään Palloseura Torikatu 20, 05800 Hyvinkää www.hyps.fi

2.1 Hallitus - Tilien avaamisesta ja sulkemisista sekä tilinkäyttäjistä päättää seuran hallitus. Se antaa joukkueille luvan vaihtaa ja nimetä tilinkäyttäjiä seuran joukkuekohtaiselle tilille. Joukkueet vastaavat itse toimintansa kuluista. - Hallituksen tehtävänä on huolehtia, että seuran talousarvion toteutumista seurataan. Hallituksen pöytäkirjaan merkitään kaikki olennaiset poikkeamat talousarvioon. Myös saadut lahjoitukset tulee merkitä pöytäkirjaan. - Menot hyväksyvät seuran puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja tai heidän estyneenä ollessaan hallituksen erikseen hyväksymä henkilö. - Toiminnanjohtaja raportoi puheenjohtajalle ja seuran hallitukselle pyydettäessä seuran maksuvalmius- ja taloustilanteesta. - Lainan ottamisesta ja henkilöstön palkkaamisesta päättää aina seuran hallitus. Seuran nimellä tehtäviä (laskuun tulevia) hankintoja ja sopimuksia saa tehdä vain hallituksen siihen valtuuttama henkilö. - Seuran kirjanpito hoidetaan keskitetysti hallituksen päättämällä tavalla. Joukkueet hoitavat kirjanpitoon liittyvät velvollisuudet ja maksuliikenteen itsenäisesti talousohjesääntöjen mukaan.

2.2 Joukkueet - Joukkueelle perustetaan tili Hyvinkään Palloseuran alle. Joukkueen toiminnassa ei saa käyttää yksityisen henkilön tiliä - Joukkueen tilistä ja joukkueen maksuista vastaa joukkueen valitsema rahastonhoitaja ja joukkueenjohtaja - Joukkueen tilille hankitaan hallituksen suostumuksella nettipankkitunnukset maksuliikenteen hoitamista varten - Tiliotteet, tositteet (kuitit, laskut) ja muu mahdollinen kirjanpitomateriaali toimitetaan toiminnanjohtajalle sovituin välein (kts. vuosikello)

2.3 Tilinpäätös - Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. - Hallitus huolehtii vuosittain tilinpäätöksen hyväksymisestä ja se esitetään kevätkokoukselle vahvistettavaksi sekä vastuuvapauden myöntämiseksi hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

2.4 Omaisuuden hoito - Kaikki toimijat ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että heidän käytössään olevaa seuran omaisuutta pidetään tarkoituksenmukaisessa kunnossa

3. Joukkueiden taloudenhoidon tehtävät ja vastuut Joukkueen talous on osa seuran taloutta.

Kokonaisvastuu joukkueen taloudellisesta toiminnasta on kaikilla joukkueessa mukana olevilla pelaajilla ja juniorijoukkueissa pelaajien vanhemmilla. Taloudellinen vastuu seuran suuntaan on joukkueenjohtajalla ja rahastonhoitajalla.

4. Joukkueen toimintasuunnitelma ja talousarvio - Toimintasuunnitelma muodostaa pohjan joukkueen talousarviolle. - Talousarvio tehdään tilikausi kerrallaan ja sen tulee perustua joukkueen vanhempainkokouksen hyväksymään toimintasuunnitelmaan. - Joukkueen toimintasuunnitelma ja talousarvio laaditaan yhteistyössä seuran kanssa. - Talousarviosta on käytävä selville joukkueen arvioidut menot sekä menojen kattamiseksi hankittavat tulot. o Talousarvio on laadittava siten, että joukkue pystyy tehtyä suunnitelmaa noudattamalla suoriutumaan kaikista sitoumuksistaan toimintakauden aikana. o Joukkueen kauden menot voivat olla tuloja suuremmat ainoastaan sillä edellytyksellä, että joukkueella on aikaisemmilta kausilta varoja säästössä alijäämän rahoittamiseksi.

5. Joukkueen rahat ja omaisuus

Joukkueen tilillä olevat varat ovat seuran omaisuutta, joka on joukkueen käytössä toiminnanrahoittamiseksi.

Joukkueen tilit ovat seuran tilejä, joiden käyttöoikeudet seuran hallitus myöntää joukkueen vastuuhenkilöille. Joukkueen tilien käyttöoikeudet myönnetään vähintään kahdelle eri perheestä olevalle henkilölle.

Seuran hallitus päättää tilien avaamisesta, sulkemisesta ja käyttöoikeuksista. Joukkue ei saa avata omia pankkitilejä.

Joukkueen nimissä olevaa pankkitiliä käyttävät kunkin joukkueen nimetyt vastuuhenkilöt, jotka yleensä ovat joukkueenjohtaja ja rahastonhoitaja. Nimeäminen tapahtuu vanhempainkokouksessa

6. Joukkueen maksuliikenne

6.1 Laskut

Joukkueen kaikki rahaliikenne tulee hoitaa joukkueen pankkitilin kautta, jolloin jokaisesta maksutapahtumasta tulee merkintä tiliotteeseen.

Käteisnostot tililtä eivät pääsääntöisesti ole sallittuja. Jos nostoon on pakottava tarve, siitä on sovittava etukäteen joukkueen johtoryhmän (joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja ja vastuuvalmentaja) kanssa. Kirjanpitomateriaaliin tulee liittää välittömästi nostoa vastaavat käteiskuitit. Mikäli kuitit toimitetaan myöhemmin nostosta, tulee kirjoittaa selvitys noston tarkoituksesta ja tieto siitä, milloin kuitit liitetään kirjanpitoon.

200€:n saakka voi rahastonhoitaja, valmentaja tai joukkueenjohtaja tehdä hankintoja joukkueelle itsenäisesti. Tämän summan ylittävät hankinnat hyväksyvät joukkueen johtoryhmä (vastuuvalmentaja, rahastohoitaja ja jojo) yhdessä esimerkiksi sähköpostitse.

Jos hankinnat on kirjattu talousarvioon, talousarvio on hyväksytetty vanhempainillassa ja kokouksesta on pöytäkirja olemassa, on se kirjallinen lupa tehdä kyseiset hankinnat. Tästä poikkeavista yli 200€:n hankinnoista tulee tulostaa vähintään sähköpostikuittaukset laskun /tositteen yhteyteen.

6.2 Tositteet

Tositteita ovat laskut ja käteiskuitit. Niistä on käytävä ilmi:

- menotosite: ostettu tuote, tavara tai palvelu - tulotosite: luovutettu suorite (esim. ilmoitustila, talkoosuorite, yms.) - maksettu tai saatu rahasumma - päivämäärä - ostopaikka (liikkeen nimi)

7. Korvausten maksaminen joukkueen toimihenkilöille

7.1 Kulukorvaukset

Toimintamaksu vapautukset

Vastuuvalmentaja, joukkueenjohtaja ja rahastonhoitaja ovat oikeutettuja saamaan oman lapsensa toimintamaksun seuralta takaisin matkalaskua vastaan kauden päätyttyä

Apuvalmentajat ovat oikeutettuja saamaan oman lapsensa toimintamaksun seuralta takaisin matkalaskua vastaan niin, että jokaista kymmentä (10) pelaajaa kohti otetaan huomioon yksi apuvalmentaja; niissä joukkueissa, joissa on seuran palkkaama vastuuvalmentaja, vapautuksen saanti alkaa 11 pelaajasta eteenpäin.

Joukkuemaksut

Joukkue määrittelee vanhempainkokouksessa toimihenkilöille maksettavista korvauksista (valmentajat, joukkueenjohtaja(t), rahastonhoitaja). Korvaukset maksetaan matkalaskua vastaan. Vastuuvalmentajan korvauksen maksusta huolehtii seura.

7.2 Palkat ja palkkiot Kun yksityisellä henkilöllä teetetään työtä esim. valmennusta, luennointia yms. ja siitä maksetaan suoraan kyseiselle henkilölle, on kysymyksessä palkanmaksu tehdystä työstä, jossa seura toimii työnantajan roolissa. Yksittäinen joukkue ei voi maksaa yksityiselle henkilölle palkkaa ilman seuran lupaa.

Maksetut kulukorvaukset tulee hyväksyttää seuran toiminnanjohtajalla

7.3 Juniorijoukkueiden kilpailumatkojen kustannusjako

Seuran johto suosittelee, että joukkueen kilpailumatkoille lähtee mukaan noin yksi aikuinen 10 lasta kohden. Ensisijaisesti mukaan lähtevät aikuiset ovat joukkueen toimihenkilöitä.

Lähtevä joukkue (eli mukaan lähtevät pelaajat) maksavat perustellusti mukaan tarvittavien toimihenkilöiden matkan. Tämä on hyvä käydä vanhempainillassa tai ennen ko tapahtumaa vanhempien kanssa lävitse.

Näiden matkalle lähtevien, joukkueen maksaman, aikuisen lisäksi matkalle lähtevät aikuiset sopivat keskenään kustannusten jaosta, ellei vanhempainkokouksessa muuta päätetä.

8. Joukkueen varainhankinta

Joukkueen toiminta rahoitetaan mm. pelaajilta kerättävillä kausimaksuilla. Pelaajilta perittävän kausimaksun suuruuden päättää joukkueen vanhempainkokous vanhempainkokouksessa.

Seuran ja joukkueen nimissä hankitut varat on käytettävä seuran tai joukkueen pelaajien hyödyksi. Varainhankinnassa on noudatettava verotukseen liittyviä lakeja ja asetuksia sekä huomioitava seuran asema yleishyödyllisenä yhdistyksenä. Kaikki veronkiertoon viittaavat järjestelyt on kielletty.

Pienin yksikkö, jolle talkoo- tai sponsorituoton voi jakaa on joukkue. Kaikki henkilökohtainen talkoo- tai sponsorivarojen jakaminen pelaajille on kielletty (ts. ’korvamerkittyä’ rahaa ei saa olla). Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että esim. sponsorirahaa hankkinut henkilö ei voi saada hyvitystä muista maksuistaan, eivätkä talkoisiin osallistuneet ole oikeutettuja pienempiin maksuihin kuin talkoisiin osallistumattomat. Kukaan ei myöskään voi saada vapautusta kausimaksusta. Verottaja katsoo tällaiset edut saajan (junioreilla vanhemman) henkilökohtaiseksi ansiotuloksi.

Joukkueen vanhempainkokous ei voi päättää, että talkoovelvoitteesta voi suoriutua maksamalla osuutensa rahana joukkueen tilille.

Pelaajien kausimaksut suoritetaan joukkueen tilille eräpäivään mennessä. Mikäli pelaajalla /pelaajan perheellä on tarvetta, voidaan joukkueen johtoryhmän kanssa tehdä maksusopimuksia. Kaikki pelaajan maksut tulee olla maksettuna ennen kauden päättymistä. Mikäli pelaaja (vanhempi) jättää maksut maksamatta eikä ole sopinut erillistä maksusuunnitelmaan, niin 2. maksumuistutuksen jälkeen pelaaja voi käydä harjoituksissa, mutta ei peleissä. (1. maksumuistutus 7 vrk ja 2.maksumuistutus 14 vrk)

9. Joukkueen talousseuranta

Kauden aikana joukkueen johtoryhmän tulee seurata toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumista.

Joukkuekokous ja junioreilla vanhempainkokous hyväksyy talousarvion. Joukkueenjohtajan tulee yhdessä joukkueen johtoryhmän kanssa toimia tämän talousarvion puitteissa. Seurannan tekeminen on tärkeää, sillä tulojen ja menojen muuttuessa oleellisesti, joukkueen joukkueenjohtajan tulee kutsua uusi vanhempainkokous koolle ja hyväksyttää uusi talousarvio.

Joukkueen johtoryhmä voi ilman vanhempainkokousta alentaa kausimaksua, mikäli näyttää, että tilikauden tulos tulee olemaan oleellisesti parempi kuin budjetoitu.

10. Kirjanpitomateriaalin toimitus

Tiliotteet, tilikirja, tositteet (kuitit, laskut) ja muu mahdollinen kirjanpitomateriaali tulee joukkueen rahastonhoitajan toimittaa toiminnanjohtajalle erikseen sovitun mukaisesti. kts. Vuosikello.

11. Maksut ja käytännöt pelaajasiirroissa ja lopettamisissa kesken kauden

11.1 Pelaajasiirto seuran sisällä

Kun pelaaja siirtyy seuran sisällä joukkueesta toiseen, joukkueiden johtoryhmät sopivat keskenään siirrosta ja pelaajan maksuista. Uuden joukkueen joukkueenjohtaja selvittää maksut ja maksuperusteet pelaajan / pelaajan vanhempien kanssa.

11.2 Joukkueesta tai ryhmästä poisjääminen kesken toimintakauden

Joukkueen toimintaan sitoudutaan marras-joulukuun aikana. Vanhempainillassa käydään lävitse joukkueen talousarvio ja määritellään joukkueen toimintamaksut seuraavalle kaudelle.

Vanhemmat hyväksyvät kokouksessa joukkueen budjetin ja toimintamaksut seuraavalle toimintavuodelle.

Joukkueen harjoituksissa ja peleissä käyminen aktivoi lapsen sopimuksen syntymisen.

Toimintamaksujen maksuvelvollisuuteen liittyy usein erilliskysymys, kuinka kauan lapsen tai nuoren vanhempien maksuvelvollisuus jatkuu, jos lapsi tai nuori haluaa syystä tai toisesta jäädä pois joukkueen toiminnasta kesken sovitun toimintakauden. Urheiluseura on vastuussa toimintakauden alkaessa perustamiensa joukkueiden toiminnan jatkuvuuden turvaamisesta luvatulla tavalla kauden loppuun saakka. Edellä kuvatun negatiivisen kierteen käynnistämisen ennaltaehkäisemiseksi seura voi edellyttää, että joukkueesta kesken toimintakauden pois jäävän lapsen tai nuoren vanhemmat maksavat seuralle kohtuullisen osuuden myös loppukauden toimintamaksuista. Seuraamukset sopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä voivat olla erilaiset sen mukaan, minkä syyn vuoksi lapsi tai nuori jää ennenaikaisesti pois toiminnasta. Päätöksen asiasta tekee toiminnanjohtaja tai johtokunta tapauskohtaisesti.

Hyvinkään Palloseura suhtautuu pääsääntöisesti seurasiirtoihin myönteisesti, mutta lähellä sarjakautta tulevat useamman pelaajan samanaikaiset siirrot aiheuttavat joukkueen toimintaan erittäin merkittäviä vaikutuksia. Seurasiirrot ovat täysin hyväksyttäviä kauden alussa tai lopussa.

Urheilun oikeusturvalautakunnan mukaan seura on oikeutettu perimään pelaajien vanhemmilta kohtuullisena pidetyn toimintamaksun loppukauden osalta. Tätä myös noudatetaan Hyvinkään Palloseuran toiminnassa.

Pelaajasiirrot pistävät alulle seuran Valmennuspäällikkö tai toiminnanjohtaja.

12. Joukkueen toiminnan päättyminen Joukkue ei voi palauttaa joukkueen tilillä olevia varoja tai luovuttaa seuran omaisuutta yksityishenkilölle. Loppuvan joukkueen kaikki varat ja omaisuus jäävät seuralle.

13. Taloudenhoitoa koskevat kysymykset ja ratkaisuvalta Epäselvissä ja tulkinnanvaraisissa tapauksissa joukkueenjohtaja, muu toimihenkilö tai yksittäisen pelaajan vanhemmat kysyvät ensin neuvoa talouteen liittyvissä asioissa seuran toiminnanjohtajalta.

Talouteen liittyvissä asioissa ongelmanratkaisuryhmänä toimii ko. joukkueen joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja sekä seuran toiminnanjohtaja.

Seuran johtokunnalla on lopullinen päätösvalta epäselvissä talousasioissa, ellei asia vaadi seuran kokouksen päätöstä


   
Lisää uutisia
Hyvinkään Palloseura ry
«  Syyskuu   »
Kategoriat