HYVINKÄÄN PALLOSEURA RY:N SÄÄNNÖT


1 § Nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on

Hyvinkään Palloseura ry, perustettu 21.1.1947

Kotipaikka Hyvinkää; Seuran kieli suomi

Seura kuuluu jäsenenä Suomen Palloliitto ry:een, Finlands Bollförbund rf,
josta näissä säännöissä käytetään lyhennystä SPL.

2 § Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää jäsentensä liikunta- ja urheiluharrastusta, erityisesti jalkapalloilua, tavoitteena ruumiillisen ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilu pelin periaatteet.

Toiminnassa kunnioitetaan ympäristön ja luonnon asettamia vaatimuksia sekä tasaarvon toteutumista.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen:

 • kilpailutoimintaa, kunto- ja muuta terveysliikuntaa;
 • harjoitus-, koulutus- ja valmennustoimintaa;
 • sosiaalisesti kehittävää kasvatustoimintaa;
 • tiedotus- ja valistustoimintaa, sekä
 • mahdollisuuden hankkia seuran välityksellä urheiluvälineitä ja
 • asusteita.

Seura voi ottaa vastaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja omistaa ja ylläpitää urheilulaitoksia.

Aatteellisen toimintansa tukemiseksi seura voi järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa kustannustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa. Seura pyrkii aloitteellisesti edistämään toiminta-alueensa liikuntaolosuhteiden kehittämistä.

4 § Seuran jäsenyys

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

5 § Seuran jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran, SPL:n piirin ja SPL:n sääntöjä ja sääntöihin perustuvia määräyksiä.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Johtokunta voi nimetä seuralle ainaisjäseniä. Ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä seuran jäsen, joka on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia tai on suorittanut kymmenen vuoden kertakaikkisen jäsenmaksun.

Kannattavaksi jäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla jäsenellä tai sen edustajalla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Toimihenkilöjäseneksi johtokunta voi hyväksyä ikäluokkien vastuuvalmentajan, joukkueenjohtajan sekä rahastonhoitajan. Toimihenkilöjäsenellä on äänioikeus seuran kokouksissa.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

6 § Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.

Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

7 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, joka

 • laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen,
 • toimii seuran sääntöjen tai tarkoituksen vastaisesti, taikka
 • syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viidentenä päivänä päätöksen lähettämisestä jäsenelle kirjatussa kirjeessä.

Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Johtokunta voi evätä jäseneltä äänioikeuden seuran kokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan seuran kokouksen päättämään päivämäärään mennessä.

Johtokunta ja SPL tai SPL:n piiri voi päättää kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista SPL:n säännöissä tai määräyksissä mainitulla tavalla.

8 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Seuran syyskokous päättää vuosittain varsinaisten jäsenten sekä toimihenkilö jäsenten liittymis- ja jäsenmaksusta sekä ainais- ja kannattajajäsenten jäsenmaksusta. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä mitään maksuja.

9 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään tammimaaliskuussa ja syyskokous elo-lokakuussa. Kokouksen paikan ja ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta seuran kotisivuilla sekä seuran sosiaalisessa mediassa.

10 § Kevät- ja syyskokous

A. kevätkokouksessa

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle
  a) puheenjohtaja
  b) sihteeri
  c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  d) ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 8. Päätetään kokous

B. syyskokouksessa

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle
  a) puheenjohtaja
  b) sihteeri
  c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  d) ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet.
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 5. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä.
 6. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja ainais- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus.
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 8. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi.
 9. Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle.
 10. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia. Tilintarkastajan tai toisen tilintarkastajan on oltava KHT- tai HTM-tutkinnon suorittanut.
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 12. Päätetään kokous.

11 § Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin asian takia tehnyt johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

12 § Pöytäkirja

Seuran, sen johtokunnan ja jaostojen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa.

Seuran kokousten pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Johtokunnan ja jaostojen pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

13 § Äänestys

Mikäli kokouksen päätös ei ole yksimielinen, päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Henkilövaali suoritetaan vaadittaessa suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, toimihenkilöjäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä ainaisjäsenellä, kannattavia jäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Alle 15-vuotiaan varsinaisen jäsenen äänioikeutta käyttää seuran kokouksissa hänen huoltajansa; hänellä on yksi ääni.

Valtakirjalla ei saa äänestää.

14 § Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut 4-6 muuta jäsentä. Puolella muista jäsenistä on erovuoro vuosittain. Ensimmäisellä kerralla jäsenistä erovuoroiset valitaan arvalla.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Johtokunta valitsee sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

 1. Toteuttaa seuran kokouksen päätökset.
 2. Johtaa ja kehittää seuran toimintaa.
 3. Vastata SPL:n ja sen piirien sääntöjen ja määräysten seuralle asettamista velvoitteista.
 4. Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat.
 5. Vastata seuran taloudesta määritellen muun ohella joukkueiden toimintamaksun suuruuden vuosittain.
 6. Pitää jäsenluetteloa.
 7. Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös.
 8. Tehdä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraava toimintavuotta varten.
 9. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.
 10. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa. Nimetä seuran edustajat tai ehdokkaat SPL:n tai sen piirin elimiin.
 11. Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista.
 12. Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.
 13. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien anomisesta.
 14. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

15 § Tilivuosi

Seuran toiminta- ja tilivuosi on 1.11-30.10.xx

16 § Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja tai toiminnanjohtaja kaksi yhdessä. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä. 17 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

18 § Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

19 § Seuran varojen luovuttaminen

Kun seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava jalkapalloa edistävään toimintaan purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Varojen luovutuksesta huolehtii joko johtokunta tai kokouksen valitsemat selvitysmiehet.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

20 § Yhdistyslain noudattaminen

Mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty, noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.