Turvallisuussuunnitelma


Turvallisuussuunnitelma

Hyvinkään Palloseura ry:n johtokunta vastaa siitä, että seuralla on turvallisuussuunnitelma.

Hyvinkään Palloseuran operatiivisena turvallisuusvastaavana toimii toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtaja raportoi johtokuntaa.

Toiminnanjohtajan ollessa estynyt toimii operatiivisena turvallisuusvastaavana johtokunnan puheenjohtaja.

Tämä turvallisuussuunnitelma käsittää koko Hyvinkään Palloseuran toiminnan. Tällä suunnitelmalla Hyvinkään Palloseura pyrkii ennalta ehkäisemään ei-toivottuja tapahtumia tai niiden sattuessa hallitusti ja nopeasti selvittämään ne. Tässä onnistuminen edellyttää monella tavalla ennakkoon varautumista, koulutusta, harjoitusta sekä tämän suunnitelman jatkuvaa ajan tasalla pitämistä.

Tärkeää on oikea suhtautuminen vaaratilanteiden tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn, jotta niiltä vältyttäisiin. Jos epätoivottu vaaratilanne syntyy, antaa tämä suunnitelma ohjeita Hyvinkään Palloseura ry:n henkilöille toiminnasta eri tilanteissa. Suunnitelma on kuitenkin vain apuväline ja tuki.

Kun jotain on sattunut ja tilanteesta selvitty, on tapahtuneen jälkihoito tärkeää. Tämä pitää sisällään tilanteesta raportoinnin eri tahoille, tilanteesta ”oppimisen” sekä tämän suunnitelman päivittämisen saatujen kokemusten perusteella.

1.1. Turvallisuussuunnitelman kohteet

1.1.1. Pelaajat

Tavoitteena on turvallisuuden varmistaminen kaikille pelaajille. Kotiotteluissa on tärkeää ylläpitää turvallista ympäristöä, koska vierasjoukkue ei tunne pelialuetta ja mahdollisia uhkatekijöitä.

1.1.2. Ottelun toimihenkilöt, tuomarit, yms.

Mahdollisessa onnettomuus- tai muussa häiriötilanteessa toimihenkilöiden rooli on keskeinen yleisen turvallisuuden takaamisessa. Heitä tulee informoida tilanteen kulusta ja vastuuttaa oman joukkueen ohjeistamiseen tarpeellisin toimenpitein ja tiedoin.

1.1.3. Katsojat

Katsojat tulevat jalkapallopeliin katsomaan peliä ja viihtymään. On tärkeää, että katsojille jää positiivinen kuva tapahtumasta. Seuran toimihenkilöiden tulee tehdä töitä tämän positiivisen mielikuvan saavuttamiseksi ja vahvistamiseksi. Tämän takia yleinen järjestys kentällä ja sen lähiympäristössä on tärkeää.

1.1.4. Ympäristö

Harjoituspaikka, pelikenttä ja niiden lähiympäristö (rakennukset, autot yms.) Mahdollisessa häiriö- tai onnettomuustilanteessa tulee lähiympäristölle aiheutuvat vahingot pyrkiä estämään tai rajaamaan.

2. Turvallisuusorganisaatiot

2.1. Vastuut

 

Hyvinkään Palloseura ry:n johtokunta vastaa siitä, että seuralla on turvallisuussuunnitelma.

Johtokunta määrittää seuralle hyväksyttävän turvallisuustason sekä hyväksyy turvallisuussuunnitelman. Suunnitelma päivitetään tarpeen mukaan vastaamaan Hyvinkään Palloseura ry:n toimintaa ja sen laajuutta. Tiedot harjoitus- ja pelipaikoista sekä olosuhteista tulee päivittää aina, kun niissä tapahtuu muutoksia.  

2.2. Joukkueenjohtaja, huoltaja ja valmentaja

Joukkueen tapahtumassa joukkueenjohto ja huoltaja vastaavat, että tapahtuman toiminta on turvallista ja että järjestävä joukkue noudattaa Hyvinkään Palloseuran ry:n turvallisuussuunnitelmaa.

Joukkueen huoltaja, valmentaja tai joukkueenjohtaja vastaa joukkueen ensiapulaukusta ja ensiavusta sekä joukkueen peli- ja harjoituspaikkojen turvallisuudesta. Hän myös kouluttaa joukkuetta turvallisuusasioissa ja pitää huolta, että pelaajilla on harjoituksissa ja muissa yhteisissä tapahtumissa asianmukaiset varusteet.

Joukkueenjohtajan tehtäviin kuuluu yleisestä turvallisuudesta ja pelimatkojen turvallisuudesta huolehtiminen. Peliturvallisuudesta vastaa ensisijaisesti ottelun tuomari.

3. Mahdolliset uhat

Tämä suunnitelma käsittää mahdolliset uhat, niihin varautumisen, tilanteessa toimimisen sekä paluun normaaliin toimintaan. Tähän on listattu joitakin Hyvinkään Palloseuran ry:n toimintaan vaikuttavia mahdollisia uhkia ja niihin liittyviä toimintaohjeita.

3.1. Häiriköinti

Häiriköintiä on, jos yksi tai useampi henkilö tulee häiritsemään peliä tai harjoitusta ilman, että ihmisten turvallisuus on suoraan uhattuna. Ensisijaisesti pyritään rauhoittamaan tilanne ja saamaan häiriköivät tahot poistumaan tapahtumasta. Tämä tehdään rauhoittamalla ja puhumalla häiriköivälle henkilölle. Mikäli tämä ei auta, kutsutaan paikalle poliisi.

3.2. Turvallisuusuhka

Turvallisuusuhka on vakavampi häiriö, jossa ihmisen fyysinen turvallisuus on jollakin tavalla uhattuna (pelaajat, toimihenkilöt, katsojat jne.). Tällaisia uhkia voivat olla esim. väkivallan tai ilkivallan uhka, tulipalo tai kaasu- ja myrkkyvaaratilanteet.

Uhkatilanteessa varmistetaan aina ensin ihmisten turvallisuus esimerkiksi evakuoimalla heidät kyseisen tilan omalle kokoontumispaikalle. Kun ihmiset ovat turvassa ja apu on hälytetty, pyritään poistamaan, mikäli mahdollista, uhkatekijä ja/tai minimoimaan mahdollinen vahinko. Toimenpiteet turvallisuusuhan sattuessa:

 • tee mahdollisimman nopea tilannearvio: mitä on tapahtunut/tapahtumassa
 • estä lisäonnettomuudet tai uusien vaaratilanteiden syntyminen
 • tarkista loukkaantuneet
 • hälytä apua, yleinen hätänumero 112, toimi saamiesi ohjeiden mukaan
 • käynnistä mahdollinen evakuointi
 • ole rauhallinen ja esiinny selkeästi ja määrätietoisesti (puhu selvästi ja kuuluvalla äänellä)
 • opasta pelastuslaitos paikalle

Uhkaava henkilö harjoitus- tai pelitapahtumassa:

Jos joukkueen kenttätapahtumassa mukana on kaksi tai useampi toimihenkilö paikalla, toinen toimihenkilöistä kasaa lapset yhteen ja evakuoi lapset pois kentältä. Toinen toimihenkilö pyrkii rauhoittamaan uhkaavaa henkilöä etäisyydeltä. Evakuoinnin suorittanut toimihenkilö hälyttää apua (Poliisi) kun lapset ja nuoret ovat saatettu turvalliselle etäisyydelle uhkaavasta tilanteesta.

Mikäli toimihenkilöitä on yksi, ensisijainen tehtävä on evakuoida lapset ja nuoret.

Kun uhkaava henkilö on poistunut paikalta tai poistettu paikalta, harjoitus tai pelitoimintaa on mahdollista jatkaa.

Joukkueenjohtaja raportoi joukkueelle tapahtuneesta.

3.2.1. Tulipalo, vesi- tai muu vastaava vahinko

Sisätiloissa voi syttyä tulipalo, vesivahinko tai muu vastaava, joka voi vaarantaa ihmisten turvallisuuden sekä vahingoittaa rakennusta, kulkuneuvoja ym.

Ennen tilaisuuden alkua varmista, että tiedät miten paikalta poistutaan turvallisesti. Varmista, että alkusammutuskalusto on käyttökunnossa. Mikäli tilaisuudessa käytetään umpinaisessa myyntikojuissa nestekaasua, pitää paikallisen pelastusviranomaisen kanssa sopia käytännön järjestelyistä.

Toimenpiteet tulipalon sattuessa

 • ole rauhallinen
 • yritä sammuttaa palo alkusammuttimella, sammutuspeitteellä, tukahduttamalla tai vedellä
 • hälytä pelastuslaitos, yleinen hätänumero 112
 • varmistu, ettei paloalueelle ole jäänyt ihmisiä, evakuoi vielä paikalla olevat sovittuun kokoontumispaikkaan
 • sulje ovet ja ikkunat palokohteen läheisyydessä, sulje ilmastointi, mikäli mahdollista
 • poistu palon välittömästä läheisyydestä
 • ilmoita / varoita lähiympäristöä palosta
 • opasta pelastuslaitos paikalle

Hyvinkään Palloseuran seuratoimistosta ja kioskista löytyy alkusammuttimet, sekä sammutuspeitot. Kankurin liikuntapuiston kunnossapitokaluston tilasta löytyy palavien nesteiden sammutukseen soveltuvat alkusammutus välineistöt.

Paarit löytyvät vahtimestarin toimistosta. Defibrillaattori löytyy Kankurin liikuntapuiston huoltorakennuksen aulasta. Ensiapulaukku löytyy Hyvinkään Palloseuran toimistosta.

3.2.2. Muu turvallisuusuhka

Jos kyseessä on seuran tapahtumaan kohdistuva muu uhkaus, esimerkiksi pommiuhka, on heti uhkauksen tapahduttua tehtävä ilmoitus hätänumeroon 112, minkä jälkeen tehdään muut tarpeelliset toimenpiteet.

Toimenpiteet

 • ilmoita poliisille yleinen hätänumero 112
 • evakuoi ja opasta
 • noudata hätäkeskuksesta annettuja ohjeita

 

3.2.3. Liikenne

Sekä yksittäisen pelaajan että joukkueen matkat harjoituksiin tai peliin ovat myös turvallisuusriski. Tällainen voi olla esim. liikenneonnettomuus.

Joukkueen toimihenkilöt varmistavat, että pieniä pelaajia ei jätetä yksin kentälle tai muuhun tilanteeseen, vaan varmistetaan, että heitä tulee huoltaja hakemaan. Auton suurinta sallittua henkilömäärää ei saa ylittää, jotta autoileminen olisi turvallista.

3.3. Tapaturmat ja sairaudet

3.3.1. Tapaturma

Tapaturmia ja sairaskohtauksia voi sattua harjoitus- tai pelitilanteessa, esim. ruhje, luunmurtuma, auringonpistos. Tällöin kyseessä on yksittäisen henkilön loukkaantuminen tai sairastuminen. Huoltaja/valmentaja varmistaa, että joukkueella on aina mukana ensiapulaukku.

Ensiapulaukun vähimmäissisältö on kylmäpussi, haavanpuhdistusaine, haavan sidontavälineet ja laastaria. Ne vahingot, joita ei näillä varusteilla pystytä hoitamaan, vaativat terveysasemalla tai lääkärillä käyntiä. On toivottavaa, että jokaisessa joukkueessa on ainakin yksi ensiapukurssin suorittanut tai vastaavat tiedot omaava henkilö.

3.3.2. Sairauskohtaus / sairastuminen

Pelimatkoilla tai turnauksissa voi samanaikaisesti sairastua useampi henkilö esimerkiksi vatsatautiin tai muuhun epidemiaan. Silloin on tärkeä mahdollisuuksien mukaan estää taudin tarttuminen muihin. 

Erityisesti turnauksissa on yleinen siisteys tärkeää. Varmista muun muassa, että pelaajat pesevät kätensä riittävän usein ja että juomapullot pestään aina käytön jälkeen. Jalkapalloa pelataan kesäisin ja usein paikoilla, jossa lämpötila saattaa nousta hyvinkin korkeaksi.

Huoltaja/valmentaja varmistaa, että jokainen pelaaja juo riittävän paljon nestettä päivän aikana, mieluummin vettä kuin virvoitusjuomia tai mehua. Vettä pitää juoda säännöllisin väliajoin.

Kun jano yllättää, ollaan jo myöhässä.

3.3.3. Sairaus

Valmentajan ja huoltajan on syytä tietää pelaajien allergioista ja muista sairauksista, jotka voivat aiheuttaa oireita tai ongelmia pelimatkoilla (kuten diabetes, keliakia, astma, yliherkkyys ampiaisenpistolle tai tietyille lääkeaineille) ja varmistaa, että potilaalla on tarvittavat hoito- ohjeet ja lääkkeet mukanaan.

Toiminta tapaturman tai sairauskohtauksen sattuessa

 • Tee nopeasti tilannearvio
 • Selvitä, mitä on tapahtunut
 • Vakavissa tapauksissa hälytä apua, yleinen hätänumero 112 ja noudata hätäkeskuksen ohjeita

4. Hoitosuunnitelma

4.1. Loukkaantuminen

Hyvä ensihoito ja ensiapu on vamman paranemisen ja kuntoutumisen perusta.

4.2. Vahingon sattuessa

Loukkaantumisen tapahduttua toimi alla olevien ohjeiden mukaisesti.

TOIMINTAOHJEET PELIPASSIVAKUUTETUILLE

 1. Mene hoitoon viimeistään 2 viikon kuluessa vamman sattumisesta.
  2. Varaudu maksamaan vamman hoidosta ensimmäinen yksityislääkärikäynti itse.
  3. Tee vahinkoilmoitus ensimmäisen lääkärikäynnin jälkeen: Löydät vahinkoilmoituslomakkeen täältä>>>
  Vahinkoilmoituksen tekeminen on edellytys korvauksen maksamiselle.
  Lisäohjeita saat osoitteesta www.pvvahingonkasittely.fi

puhelimitse 06000 3990 (3,42€/puhelu+pvm/mpm) tai sähköpostilla vahinko@pvvahingonkasittely.fi

(mikäli pelaajalla oma vakuutus, joka kattaa kilpaurheilussa/jalkapallossa tapahtuneen tapaturman, tulee hänen tehdä vahinkoilmoitus omaan vakuutusyhtiöönsä.)

 

5. Turvallisuusjärjestys

Mikäli sattuu onnettomuus tai muu tilanne, jossa joudutaan turvautumaan turvallisuussuunnitelmaan, on Hyvinkään Palloseura ry:ssä sovittu seuraavasta hoito/toimenpidejärjestyksestä.

 1. Ensin varmistetaan aina ihmisten turvallisuus ja terveys (lapset ensin).
 2. Sen jälkeen varmistetaan tapahtumapaikka ja lähiympäristö (kentät, rakennukset, autot ja muu sellainen). Tähän kuuluu myös mahdollisen ympäristövahingon estäminen tai minimoiminen.

Turvallisuussuunnitelmaan turvautuneen joukkueen on raportoitava Hyvinkään Palloseura ry:n toiminnanjohtajalle tapahtuneesta heti, kun se on mahdollista

6. HyPS ry:n tapahtumat, joissa suunnitelmaa noudatetaan

6.1. Pelit ja turnaukset

Kotipeleissä ja järjestämissään turnauksissa seuralla ja järjestävällä joukkueella on vastuu pelin turvallisuudesta.

Jos kyseessä on virallinen (maksullinen) yleisötilaisuus, niin järjestyksenvalvojien lukumäärän määrää poliisi tapahtuman koon mukaan.

Hyvinkään Palloseura ry:n edustaja on yhteydessä poliisiin, jonka kanssa sovitaan järjestysvalvojien lukumäärä. Muut turvallisuusjärjestelyt sovitaan tapauskohtaisesti Pelastuslaitoksen kanssa.

Järjestyksenvalvojien tehtävä on ensisijaisesti vastata yleisön, pelaajien sekä toimitsijoiden turvallisuudesta. Järjestyksenvalvojina toimivilla henkilöillä tulee olla mukana voimassa oleva poliisin myöntämä järjestyksenvalvojakortti sekä yllään järjestyksenvalvoja – tunnuksella varustettu liivi.

Jos Hyvinkään Palloseura ry:n joukkue pelaa vieraspelin, on kotijoukkueen vastuulla huolehtia turvallisuudesta joukkueen turvallisuusvastaavan ohjeiden mukaisesti. Jos jokin turvallisuusasia mietityttää, tulee joukkuejohtajan selvittää se kotijoukkueen toimihenkilöiden kanssa.

Kun Hyvinkään Palloseura ry:n joukkue osallistuu turnaukseen, tulee joukkueenjohtajan tai valmentajan tutustua turnauksen järjestäjän turvallisuussuunnitelmaan sekä käydä sen ydinkohdat, erityisesti selvittää vastuutahot, pelastautumisohjeet, kokoontumispaikat, ensiapupisteet yms. ja käydä ne läpi muiden toimihenkilöiden sekä tarvittaessa pelaajien kanssa.

Turnauksen turvallisuussuunnitelma ei poista joukkueen omaa, ennakoivaa turvallisuusvastuuta tai huolellisuusvelvollisuutta. Hyvinkään Palloseura ry:n omia turvallisuussääntöjä sovelletaan mahdollisuuksien mukaan myös vieraspeleissä ja turnauksissa.

6.2. Harjoitukset

Sisäharjoituksissa noudatetaan liikuntasalin omia sääntöjä, sisältäen turvallisuussäännöt. Sisäkauden ensimmäisissä harjoituksissa käydään läpi kyseisen liikuntasalin varauloskäytävät sekä selvitetään pelastautumisohjeissa määritetty kokoontumispaikka.

Ulkoharjoituksiin pätee samat säännöt kuin sisäharjoituksiin. On huomioitava myös keliolosuhteet, etteivät pelaajat turhaan sairastu harjoitusten seurauksena.

6.3. Muut harrastetoiminnot

Harrastetoimintojen pelaajat ovat nuoria ja aloittavat vasta harrastuksensa parissa. Näiden vasta-alkajien osalta on tärkeää, että vanhemmat tutustuvat liikuntasalin/Wanha-Areenan/Kankurin liikuntapuiston hätäuloskäyntiin ja kokoontumispaikkaan. Liikuntasalien, Wanha-Areenan ja Kankurin liikuntapuiston turvallisuusmääräykset ovat yleensä nähtävillä rakennuksen seinällä.

6.4. Matkat peleihin

Lisenssivakuutus kattaa myös matkat harjoituksiin ja otteluihin. Hyvinkään Palloseura ry vastaa siitä, että seura ohjeistaa toimihenkilöt ja joukkueet toimimaan turvallisuussuunnitelman mukaisesti ennakoimaan mahdollisia uhkia ja välttämään ne.

6.5. Majoittuminen

Kun joukkue on matkoilla ja yöpyy yhdessä, on turvallinen majoittuminen tärkeää. Kun käytetään yleisiä majoituspalveluja, on niitä tarjoavalla taholla vastuu turvallisuudesta.

Turnauksissa majoitutaan usein tiloihin, joita ei ole suunniteltu majoittumiseen, esimerkiksi kouluissa. Tällöin on syytä muistaa ja varmistaa muutama asia. Ennen lähtöä turnaukseen joukkue käy pelaajien ja vanhempien kanssa läpi turnaustapahtuman kokonaisuudessaan (pelit, matkat, vapaa-aika, majoittuminen, pelisäännöt ja niin edelleen.). Tällä Hyvinkään Palloseura ry ja joukkue saa vanhempien hyväksymisen kyseisille järjestelyille ja valtuudet toimia yhdessä sovitulla tavalla. Järjestävältä seuralta voi etukäteen kysyä majoitusratkaisuista. Majoituspaikalla selvitetään varauloskäyntien sijainti ja varmistetaan, että jokainen mukanaolija tietää niiden sijainnin. Yöpymistilat lukitaan, kun tilat jäävät tyhjilleen.

Noudattamalla samoja käyttäytymissääntöjä kuin kotona ja koulussa vältytään ylimääräisiltä ongelmilta.

6.6. Leirit, matkaturnaukset tai vastaavat tapahtumat (yöpyminen)

Kun lähdetään tapahtumaan, jossa yövytään, laatii joukkueenjohtaja / valmentaja / tapahtumavastaava listan

 • mukaan otettavista tavaroista (pelivarusteiden lisäksi)
 • Alkoholia tai muita päihteitä, tulentekovälineitä, teräaseita tai muita tavaroita, joilla voi vaarantaa oman tai muiden henkilöiden turvallisuuden (nämä ovat kiellettyjä ja rangaistavaksi säädettyjä jo lainsäädännössä) ei saa ottaa mukaan/käyttää.

Mikäli tällaisia kiellettyjä tavaroita löydetään, toimitaan tilanteessa jollakin seuraavalla mainitulla tavalla:

 • kiellettyjen aineiden tai tavaroiden luovuttaminen joukkueen toimihenkilön säilöön ja varoituksen antaminen kyseiselle henkilölle
 • kiellettyjen aineiden tai tavaroiden luovuttaminen joukkueen toimihenkilön säilöön ja kyseisen henkilön lähettäminen kotiin pelaajan perheen kustannuksella. Varmistetaan, että pelaajan huoltaja on kotona.
 • sovitaan huoltajan kanssa, saattaako joukkueen toimihenkilö pelaajan tällaisessa tilanteessa kotiin vai noutaako perhe. Saattokustannuksista vastaa aina pelaajan perhe.
 • kiellettyjen aineiden tai tavaroiden luovuttaminen viranomaisten haltuun ja asian jättäminen viranomaisten hoidettavaksi
 • joukkueen tulee kantaa vastuunsa ja auttaa viranomaisia ja omaa pelaajaansa kyseisen tapauksen selvittämiseksi

Kiellettyjen aineiden / esineiden löytymisestä tai vaarallisesta toiminnasta ilmoitetaan aina alaikäisen pelaajan huoltajalle välittömästi asian tultua ilmi.

Nämä säännöt koskevat kaikkia tapahtumassa mukana olevia seuran edustajia, toimihenkilöitä, pelaajia ja vanhempia.

6.7. Muuta

Mikäli seura / joukkue järjestää pelien yhteydessä oheistapahtumia, esim. buffetin pito, on näiden kanssa oltava huolellinen. Kun myydään esimerkiksi elintarvikkeita, on tarkistettava, tarvitaanko siihen erityinen lupa. Elintarvikkeiden säilytyksessä on oltava huolellinen, jotta ei myydä pilaantunutta ruokaa tai ettei elintarvike pääse myyntitilanteessa pilaantumaan.

Tarjottavan juomaveden ja astioiden puhtauden varmistamisella vältetään ruokamyrkytyksiä.

Myyntikojut keräävät ihmisiä ympärilleen, joten niiden sijoittelussa on huomioitava, etteivät ne häiritse peliä tai kulkuväyliä. Ne eivät saa myöskään tukkia uloskäyntejä.

Mikäli tilaisuudessa käytetään umpinaisessa myyntikojuissa nestekaasua, pitää paikallisen pelastusviranomaisen kanssa sopia käytännön järjestelyistä.

7. Kenttien ja liikuntasalien turvallisuus

7.1. Kentät

Hyvinkään Kaupunki vastaa Hyvinkään kaikkien ulkokenttien kunnossapidosta ja turvallisuudesta.

7.2 liikuntasalit

 Pääsääntöisesti kaikkien liikuntasalien kunnossapidosta ja turvallisuudesta vastaa Hyvinkään kaupunki.

8. Yhteystiedot

Tässä on lueteltu eri tahojen yhteystietoja, jotka voivat olla tarpeellisia turvallisuussuunnitelman noudattamiseksi.

8.1. Turvallisuusviranomaiset

Yleinen hätänumero 112 Kun teet ilmoituksen, muista kertoa:

1) Kuka olet

2) Mistä soitat

3) Mitä on tapahtunut

4) Odota toimintaohjeita

5) Järjestä opastus tapahtumapaikalle

6) Älä sulje puhelinta, ennen kuin saat siihen luvan

Ensiapu ja lääkärin päivystys ilta- ja yöaikaan sekä viikonloppuisin:

Hyvinkään sairaalan ensiapu, sairaalankatu 1, Päivystysapu 24t/vrk p. 116 117